Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden geldig per 01-02-2020.

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met De Palingfabriek B.V., Meerweg 1a, 8507CA te Rohel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77745361.
1.2 Aankopen of bestellingen van de koper/opdrachtgever gelden als acceptatie van de door De Palingfabriek B.V. opgestelde algemene voorwaarden.
1.3 De Palingfabriek B.V. wordt verder genoemd als verkoper of De Palingfabriek.
1.4 Bijzondere van de voorwaarden van De Palingfabriek B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door beide partijen ondertekent zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door De Palingfabriek of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze aanbiedingen door De Palingfabriek schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen.

3.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting gelden de prijzen.
3.2 Indien artikelen worden besteld en de prijzen na overeenkomst een verhoging hebben ondergaan worden deze doorberekend ook al is er een prijsafspraak gemaakt.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden en garantie

4.1 Artikelen worden uitsluitend geleverd met de door de fabrikant gestelde voorwaarden en garantie.
4.2 Levende have wordt gekocht op risico van de koper. Koper dient van tevoren te beoordelen of de levende have gezond en zonder beschadigingen is.
4.3 Met aankoop van de Levende Have geeft de koper aan dat deze in orde bevonden is hetgeen recht op reclamatie doet vervallen.
4.4 Vervolgschade wordt nimmer vergoed.
4.5 Van koper wordt verwacht dat deze kennis van zaken heeft omtrent verzorging en aanschaf van Levende Have. Hierop zal ook een beroep worden gedaan indien ziektes en schade toegerekend worden aan De Palingfabriek zoals opgesteld volgens Europees Recht.
4.6 Aanbevelingen en adviezen zijn nimmer bindend en eventuele schade en kosten die hier uit voortvloeien kunnen niet leiden tot verhaal op De Palingfabriek.

Artikel 5. Aanbetaling

5.1 Een aanbetaling geld als aankoop en kan door de koper niet worden ontbonden.
5.2 Indien door overmacht de artikelen niet kunnen worden geleverd, wordt het aanbetaalde bedrag teruggestort.
5.3 Bij niet afhalen van de bestelde artikelen binnen 1 maand worden deze eigendom van
De Palingfabriek zonder recht van retour van betaalde bedragen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang De Palingfabriek geen volledige betaling in zake een overeenkomst/ koop (incl. eventuele schade, kosten en rente daaronder inbegrepen) heeft ontvangen blijven de goederen eigendom van De Palingfabriek en kunnen deze worden teruggehaald.

Artikel 7. Arbeidsopdrachten

7.1 Alle werkzaamheden in opdracht gegeven aan De Palingfabriek worden verricht op risico van de klant/ koper.
7.2 Verkoper is gerechtigd deze werkzaamheden uithanden te geven aan derden.

Artikel 8. Bezorgen en leveringen

8.1 Het transport van goederen vanaf De Palingfabriek tot aan de opdrachtgever is voor risico van de opdrachtgever.
8.2 De geleverde goederen dienen direct bij aflevering te worden gecontroleerd op fouten en beschadigingen, reclamatie achteraf wordt niet in behandeling genomen.
8.3 De door ons te leveren hoeveelheden worden slechts bij benadering aangegeven. Afwijkingen naar boven of naar beneden geven de koper nimmer het recht alsnog nakoming te vorderen dan wel het teveel geleverde retour te zenden.
8.4 De keuze op welke wijze verzending en verpakking geschiedt aan de verkoper.

Artikel 9. Betalingen

9.1 Alle aankopen dienen contant of met pin te worden betaald tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met De Palingfabriek.
9.2 Betalingen op rekening dienen binnen 8 dagen te worden overgemaakt op de aangegeven rekening van De Palingfabriek.
9.3 De Palingfabriek is gerechtigd indien betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen een rente a 2% per maand in rekening te brengen van af de dagtekening van de pakbon.
9.4 De Palingfabriek is gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om, alle voortkomende kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke volledig in rekening te brengen die voortkomen uit niet tijdige betalingen.

Artikel 10. Geschillen

10.1 Geschillen voortvloeiende uit aankoop en of overeenkomsten worden zullen zulks nodig geacht worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Leeuwarden.